Záruční podmínky pro spotřebitele

Odpovědnost za vady zboží ve vztahu ke spotřebiteli

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se na zboží vyskytnou do 24 měsíců od jeho převzetí ve smyslu ust. §2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Nemá-li věc vlastnosti stanovené dle smlouvy, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Před prvním použitím věci je kupující povinen prostudovat k němu se vážící doklady nutné pro užívání věci, včetně návodu na obsluhu, bezpečtnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito doklady, resp. informacemi v nich obsaženými důsledně řídit.

POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat).

Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který slouží jako doklad o koupi. Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu / převzetím zásilky od dopravce.

V případě uznané reklamace má kupující nárok na finanční kompenzaci nákladů, které prokazatelně vynaložil na odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu a to v maximální výši odpovídající nejlevnějšímu možnému způsobu dodání České pošty, nebo všeobecně známých dopravců typu PPL. Prodávající nebude kompenzovat náklady za nadstandardní služby jakýchkoli dopravců, jako je např. expresní doručení apod.

   

Zánik odpovědnosti za vady

 

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

- mechanickým poškozením

- neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním

- použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití

- používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci

- poškozením vnějšími vlivy nebo živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením

- porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)

- zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy netpraha@netpraha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

ZPĚT