Odpovědnost za vady zboží ve vztahu k podnikateli

Ve vztazích s podnikatelskými subjekty, kdy při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jejich podnikatelské činnosti, se odpovědnost za vady řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jinak mu v případě soudního sporu soud k námitce prodávajícího práva z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do jednoho roku po odevzdání věci.

  

    Zánik odpovědnosti za vady

   

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

- mechanickým poškozením

- neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním

- použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití

- používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci

- poškozením vnějšími vlivy nebo živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením

- porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)

- zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy netpraha@netpraha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.