Obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto podmínky jsou platné pouze pro koncové zákazníky - spotřebitele 

N.E.T.Praha s.r.o.“ nebo „Prodávající“ znamená obchodní společnost N.E.T.Praha s.r.o., se sídlem Před Skalkami II 3001/7, Praha 10 106 00, Česká republika, IČ: 49355945, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl RG, vložka 19762. 

Prodávající poskytuje na tomto e-shopu kupujícím spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než kupující spotřebitel učiní závaznou nabídku, údaje ve smyslu § 1811,§ 1820 a § 1826 O.z. V následujícím pak poskytuje i tyto údaje:


1) Údaje o právech z vad zboží a další podmínky pro uplatňování těchto práv. Tyto údaje lze nalézt v rubrice Záruky a reklamace.

2) Údaje o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a s tím spojené další podmínky. Prodávající tyto údaje ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f), g) a h) a odst. 2, 3 O.z. sděluje prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví nařízení vlády č. 363/2013 Sb. 

    

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

    

Právo odstoupit od smlouvy 

- Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 

- Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

- Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost N.E.T.Praha spol. s r.o., Před Skalkami II 3001/7, 106 00 Praha 10  Kontaktní telefon +420 272 769 388, e-mail netpraha@netpraha.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem).

- Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

- Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

     

Důsledky odstoupení od smlouvy 

- Platbu prodávající vrací včetně nákladů, které jste vynaložil na dopravu zboží od prodávajícího k Vám. Jestliže jste zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. 

- Platbu prodávající navrátí až po obdržení vráceného zboží, nebo prokážete-li, že kupující zboží odeslal nebo dopravil zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve. Platba je prodávajícím vrácena obvykle bankovním převodem na Váš účet. Prodávající Vás vyzve, a to obvykle písemnou cestou k tomu, abyste svůj bankovní účet v zájmu bezpečnosti potvrdil(a). Můžete požádat o úhradu formou poštovní složenky, či v hotovosti na prodejně prodávajícího. 

- Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese N.E.T.Praha spol. s r.o., Před Skalkami II 3001/7, 106 00 Praha 10, v pracovní dny 8:00 – 16:30. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

- Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

    

Prodávající dále poskytuje tyto údaje:

- Uzavřená kupní smlouva bude u prodávajícího uložena a prodávající k ní umožní přístup.

- Kupní smlouvu lze uzavřít v jazycích odpovídajících jazykové mutaci e-shopu

- Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou: Vložení zboží do nákupního košíku (návrh kupní smlouvy), odeslání objednávky a její následné e-mailové potvrzení e-shopem (uzavření kupní smlouvy)

- Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky lze zjistit a opravit přímo v e-shopu v osobní sekci klienta, případně na zákaznické lince e-shopu

Spotřebitel může doposud nedodanou objednávku zboží (nabídku – návrh na uzavření kupní smlouvy) stornovat. 

K tomuto může využít jakýkoli prostředek, kterým prodávající disponuje, např.:

E-mailem: netpraha@netpraha.cz

Telefonicky: 272 769 388

Ke každé dodávce zboží přikládáme daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list. 

Stížnosti spotřebitele včetně jejich reklamací, vyřízení reklamace apod. naleznete v sekci Záruky a reklamace

Spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru - Českou obchodní inspekci.