Obchodní podmínky pro podnikatele

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (firemním zákazníkem)se řídí všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „O.z.“), a případně i dalšími příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem(nakupujícím na IČO). Ke každé dodávce zboží přikládáme daňový doklad. 

    

1. DEFINICE POJMŮ

Kupující“ znamená osobu, s níž N.E.T.Praha s.r.o., uzavřela Smlouvu (jak je definováno níže). 

Smlouva“ znamená smlouvu o prodeji zboží uzavřenou mezi N.E.T.Praha s.r.o., jakožto prodávajícím, a Kupujícím, která se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

N.E.T.Praha s.r.o.“ nebo „Prodávající“ znamená obchodní společnost N.E.T.Praha s.r.o., se sídlem Před Skalkami II 3001/7, Praha 10 106 00, Česká republika, IČ: 49355945, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl RG, vložka 19762. 

OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. 

VOP“ Tyto Všeobecné obchodní podmínky 

   

2. POUŽITELNOST A ZMĚNA PODMÍNEK 

2.1. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, tyto VOP se vztahují na právní vztahy mezi N.E.T.Praha s.r.o. a Kupujícím, které vznikají na základě Smlouvy. Tyto VOP vylučují použití veškerých jiných smluvních nebo vzorových podmínek, na které mohlo být Kupujícím odkázáno v jakýchkoli jeho sděleních nebo předchozích jednáních apod. 

2.2. VOP tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 OZ nedílnou součást Smlouvy. V případě rozporů mezi Smlouvou a VOP jsou rozhodující ustanovení Smlouvy. 

2.3. Kupující učiněním objednávky (návrhu na uzavření smlouvy – nabídky, dále jen „objednávka“) akceptuje použití VOP pro dodávky zboží Prodávajícím a potvrzuje tím, že jsou mu VOP známé. Kupující se před uzavřením smlouvy seznámil s VOP společnosti N.E.T.Praha s.r.o. a souhlasí s nimi. 

2.4. Tyto VOP upravují dále proces uzavírání Smlouvy a představují ujednání Kupujícího a Prodávajícího o budoucí praxi při uzavírání smluv . 

2.5. V případě poskytování služeb společností N.E.T.Praha s.r.o. se ustanovení těchto VOP použijí přiměřeně. 

   

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

3.1. Nabídky Prodávajícího v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, na internetu, v inzerci apod. představují nezávaznou informací o nabízeném sortimentu zboží a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy dle § 1732 OZ. Prodávající si vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny nabídky a to bez jakékoli odpovědnosti na jeho straně. Váha, rozměry, kapacita, výkony, vyobrazení a ostatní údaje obsažené v těchto nabídkách jsou orientačními údaji, které se mohou lišit od skutečnosti v rozsahu, který nemá vliv na funkčnost zboží k obvyklému účelu. 

3.2. Objednávku může Kupující učinit telefonicky, písemně, elektronicky nebo jinou formu, kterou Prodávající uvádí jako možnou v aktuálních nabídkách, dle specifikace zboží v nabídce. 

3.3. N.E.T.Praha s.r.o. podle své volby může přijmout objednávku jejím potvrzením, nebo odesláním zboží či jiným obdobným úkonem bez vyrozumění Kupujícího ve smyslu § 1744 OZ. 

3.4. Kupujícímu budou zasílána obchodní sdělení společnosti N.E.T.Praha s.r.o. Zasílání obchodních sdělení lze odhlásit prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení. 

    

4. TVORBA CEN 

4.1. Není-li výslovně uvedeno něco jiného, platí, že ceny zboží nabízeného Prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují dopravu. 

4.2. Při objednání prostřednictvím internetu platí cena uváděná v okamžik objednání. Při objednání dle katalogu, letáku nebo inzerátu (dále jen „katalog“) platí cena zde uváděná, a to do vydání nového katalogu nebo do uplynutí doby platnosti dle textu katalogu; poté platí cena dle aktuální nabídky na internetu. Při telefonickém objednání platí cena sdělená operátorem. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu. 

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho kontrolu, které se objevily v období po uveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kursu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu, a pokud již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení Kupujícímu. V případě, že Kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

   

5. PLATBA 

5.1. Při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena teprve připsáním celé kupní ceny (popř. části ceny za samostatnou část dodávky) na účet Prodávajícího. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jiného peněžitého závazku je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 

5.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží (viz čl. 6), a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví N.E.T.Praha s.r.o., prodávající se může v důsledku nesplnění povinností Kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na Kupujícího, je Kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se Prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží. 

5.3. V případě, že je Kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Výše zálohy je stanovena po dohodě s kupujícím. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy Kupujícím dle čl. 8.2. 

5.4. Kupující je povinen nahradit N.E.T.Praha s.r.o. veškeré náklady a výdaje, které jí vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení platebních nebo jiných povinností Kupujícím, včetně (avšak bez omezení) nákladů právního zastoupení za účelem vymáhání neuhrazených plateb. 

5.5. V případě vrácení zboží Prodávajícímu (např. dle čl. 7.5) je Prodávající oprávněn vázat vrácení kupní ceny na schválení daňového dobropisu Kupujícím. 

5.6. Prodávající umožňuje kupujícímu úhradu na dobírku. Výše maximální dobírky je limitována aktuálními podmínkami a službami nabízených dopravců. E-shop kupujícímu nabídne před uzavřením smlouvy automaticky veškeré možné způsoby platby odpovídající aktuálním podmínkám a službám nabízených dopravců. Pokud není nabídnuta dobírka, je prodávajícím s ohledem na povahu zboží, nebo jeho ceně žádána úhrada zálohy. 

5.7. Kupující může zpravidla objednat neomezené množství jakéhokoli zboží. V případě, kdy se jedná o nestandardní množství(liší se u každého produktu s ohledem na jeho povahu), které prodávající nemá připraveno k okamžitému prodeji, může prodávající kupujícího požádat o úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že kupujícímu e-shop umožnil úhradu na dobírku (dle čl. 5.6.). Kupující má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit. 

     

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Dodání (odevzdání) zboží je uskutečněno jejich odesláním Kupujícímu, tj. je uskutečněno v okamžiku, kdy je zboží předáno společností N.E.T.Praha s.r.o. prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (okamžik dodání). Uskutečňuje-li N.E.T.Praha s.r.o. podle své volby přepravu zboží na svůj náklad, je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v dohodnutém místě určení. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v sídle Prodávajícího; je-li dohodnuta lhůta k převzetí, je dodání uskutečněno v poslední den dohodnuté lhůty, nepřevezme-li si Kupující zboží dříve. 

6.2. Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na Kupujícího v okamžiku dodání. 

6.3. Dobu dodání určuje Prodávající. Doba dodání uváděná v nabídce (čl. 3.1) či ve Smlouvě je pouze orientační a N.E.T.Praha s.r.o. není odpovědná za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání. V případě, že se dodání zpozdí oproti předpokládané době dodání o více než 12 měsíců, postupuje se přiměřeně dle čl. 8.2. 6.4. V případě, že není možné zboží dodat Kupujícímu z jakéhokoli důvodu na straně Kupujícího, bude zboží pro účely plynutí doby odpovědnosti z vad zboží, stanovení dne splatnosti kupní ceny apod. považováno za dodané v okamžiku dodání. N.E.T.Praha s.r.o. je oprávněn dle své volby ponechat zboží v místě určení nebo zboží uskladnit do doby, než dojde k převzetí zboží Kupujícím, a po uplynutí 1 měsíce jej prodat; Kupující je odpovědný za veškeré náklady a výdaje s tím související. Nárok N.E.T.Praha s.r.o. na náhradu škody vzniklé v důsledku nepřevzetí zboží Kupujícím tím zůstává nedotčen. 

     

7. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost. Záruka se vztahuje na vady, které brání užívání zboží k obvyklému účelu, existující ke dni přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. od dodání zboží dle čl. 6.1) nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 12 měsíců pro ostatní subjekty a to ode dne dodání zboží. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však po dobu opravy (výměny). 

7.2. Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu, že má zboží případné vady a přestat zboží užívat. Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je Kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději však v poslední den záruční doby. Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení těchto povinností; v případě podstatného zhoršení stavu zboží Kupující ztrácí práva z vad. 

7.3. Neinformuje-li Kupující N.E.T.Praha s.r.o. o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad. Na výzvu Prodávajícího je Kupující povinen uplatnit práva z vad (resp. předchozí oznámení doplnit) na Prodávajícím předepsaném formuláři, jinak pozbývá práv z vad zboží. 

7.4. Záruka se nevztahuje na: spotřební materiál jako např. olej, klínové řemeny apod., běžné opotřebení, korozi nebo únik hydraulické kapaliny; vady zboží, které nebylo správně nainstalováno, uskladněno nebo použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu k použití nebo použití neodborné v důsledku nedostatečné kvalifikace), zboží, jehož údržba nebyla provedena kvalifikovanými techniky, zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním Kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu N.E.T.Praha s.r.o. nebo v důsledku vyšší moci, zboží znečištěné. 

7.5. Práva z vad zboží: Má-li zboží vady dle čl. 7.1., je N.E.T.Praha s.r.o. povinna podle vlastní volby opravit nebo vyměnit takové zboží (nebo jeho defektní část) anebo v případě, že zboží (nebo jeho defektní část) nelze z jakéhokoliv důvodu opravit nebo vyměnit, vrátit cenu takového zboží Kupujícímu poté, co Kupující vrátí zboží N.E.T.Praha s.r.o. Jakékoli zboží vrácené N.E.T.Praha s.r.o., které nelze opravit, přechází do vlastnictví N.E.T.Praha s.r.o.. Náklady na dopravu a další náklady výměny nebo vrácení zboží nese Kupující. Výslovně se sjednává, že pro případ vad věci Kupujícímu nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží ke a od N.E.T.Praha s.r.o., a N.E.T.Praha s.r.o. není rovněž odpovědná za ušlý zisk Kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody v důsledku vad zboží. 

7.6. Je-li zboží (nebo jeho části) opraveno u Kupujícího, cestovné a náklady na ubytování, které N.E.T.Praha s.r.o. vzniknou, nese Kupující; místo skutečně vynaložených nákladů je Prodávající oprávněn požadovat úhradu dle aktuálního ceníku servisních zásahů Prodávajícího, nepřesahuje-li skutečně vynaložené náklady. 

7.7. V případě, že N.E.T.Praha s.r.o. naplní ustanovení článku 7.5., nemá žádnou další povinnost z důvodu existence vady zboží. 

7.8. V případě neoprávněného uplatnění práv z vad je Kupující povinen uhradit veškeré náklady, které Prodávajícímu v důsledku neoprávněné reklamace vznikly, včetně úhrady za práci techniků Prodávajícího ve výši odpovídající odměně za obdobné servisní služby dle aktuálního ceníku servisních zásahů Prodávajícího. 

7.9. V případě služeb N.E.T.Praha s.r.o. zaručuje, že tyto služby budou poskytnuty při vynaložení odborných schopností a péče. 

   

8. VYŠŠÍ MOC 

8.1. N.E.T.Praha s.r.o. si vyhrazuje právo odložit dodání nebo odstoupit od Smlouvy zcela nebo zčásti, nemůže-li náležitě vykonávat svoji obchodní (smluvní) činnost z důvodu nepředvídatelné a neodstranitelné překážky v obchodní činnosti mimo její kontrolu, včetně (nikoli však bez omezení) případů vydání určitého zákona, předpisu nebo nařízení (ať už platného či neplatného), války nebo výjimečného stavu státu, nepokojů, požárů, nedostatku pracovních sil, omezení nebo zpoždění na straně dopravce anebo neschopnost nebo zpoždění při získávání dodávek potřebných nebo vhodných materiálů. 

8.2. V případech vyšší moci trvající nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. 9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 9.1. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání N.E.T.Praha s.r.o. na straně N.E.T.Praha s.r.o. nevzniká žádná odpovědnost za škodu, dokud cena zboží a/nebo služeb není zcela uhrazena; uvedená odpovědnost, pokud vznikne, je navíc omezena výší ceny takového zboží a/nebo služeb.N.E.T.Praha s.r.o. není odpovědná za žádnou škodu, která vznikne Kupujícímu v důsledku jejího prodlení. N.E.T.Praha s.r.o. není rovněž odpovědná za ušlý zisk Kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody. 

    

10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

10.1. Kupující uznává, že nezíská žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě) ani jakémukoli jinému duševnímu vlastnictví, které N.E.T.Praha s.r.o. vlastní nebo užívá. Kupující se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševního vlastnictví N.E.T.Praha s.r.o.

nebo být na újmu dobré pověsti N.E.T.Praha s.r.o.

    

11. POSTOUPENÍ

11.1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoli práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu N.E.T.Praha s.r.o.

11.2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce N.E.T.Praha s.r.o.

   

 12. ROZHODNÉ PRÁVO 

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou nebo těmito VOP neupravené se řídí českými vnitrostátními právními předpisy. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije. 

12.2. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. 

12.3. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce. Kupující učiněním objednávky a akceptací VOP potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním v českém jazyce a že s nimi souhlasí. 

    

13. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

13.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají své účinnosti dnem 1.1.2016

    

ZPĚT