Dotazy k technologii Glass Repair

GLASS REPAIR - GRD

TECHNOLOGIE OPRAV ČELNÍCH SKEL-nejběžnější dotazy

Dotaz: "Proč vlastně opravovat čelní skla?"

Odpověď: "Důvodů je několik. V porovnání s výměnou skla je oprava výhodná z hlediska ekonomického, ekologického i časového. Je levnější a rychlejší než výměna a nevzniká při ní prakticky žádný odpad. Poškozené sklo je bráno jako těžká závada na vozidle a tu třeba neprodleně odstranit. Poškození u kterých to jde je, z výše uvedených důvodů, lepší udělat opravu."

Otázka: "Proč je poškozené sklo těžká závada na vozidle?"

Odpověď: "Nejdůležitějším aspektem je, že čelní sklo je pevnostní součástí karoserie. Jako takové musí mít atest, že splňuje pevnostní parametry pro dané vozidlo. Pokud je sklo poškozené dochází k podstatnému snížení pevnosti celého vozidla. V případě havárie to může být osudné. Z tohoto důvodu je vozidlo s poškozeným sklem z hlediska zákona nezpůsobilé k provozu

V poškozeném místě také dochází k optickému zkreslení průhledu event. ke vzniku odlesků , zejména v protisvětle, což je v provozu nebezpečné z hlediska včasné reakce a správnéhoodhadu situace."

Otázka: "Mají opravy skla nějaké limity?"

Odpověď: "První je nutnost vrátit sklu jeho původní pevnost. Výrobce materiálu pro opravy omezuje délku opravované praskliny na maximálně 30 cm. V ČR lze na základě doporučení zkušebny motorových vozidel opravovat praskliny do délky 15 cm. Je to z důvodu zvýšení bezpečnosti. U bodových poškození výrobce garantuje pevnost pro poškození do průměru 6 cm, české předpisy povolují opravy do 2,5 cm."

Otázka: "Existují nějaká další omezení?"

Odpověď: "Naše homologace umožňuje opravovat všechny typy skel pro všechna vozidla. Předpisy nepovolují opravy na ploše, která se nazývá přímý výhled řidiče. Jedná se o takzvanou zónu A. Ta je pro každé sklo definovaná měřením a výrobce, který uvádí vozidlo do provozu musí mít stanovenou tuto zónu. Nejedná se o stíranou plochou ani o jakási vymyšlená čísla, je to přesně definované a určené pro každé vozidlo. Součástí proškolení pracovníka v servisu je i to, jak určit plochu na které se oprava skla již provádět nesmí. Odborné praktické a teoretické školení je součástí dodávky technologie a je již zahrnuto v ceně."

Otázka: "Jaký je postup při opravě?"

Odpověď: "Nejprve pracovník zjistí zda je poškození opravitelné z hlediska legislativy i technologie. Z hlediska technologického je sice možno opravovat kdekoliv na čelním skle. To znamená i v zorném poli řidiče, protože po opravě nevznikají žádné optické ani pevnostní vady a ani následné časové vady. Nicméně respektujeme obecně platné předpisy. Hlavní důvod pro omezení plochy oprav byl, že u některých technologií dříve doházelo k postupnému zhnědnutí spoje. Tato optická vada pak mohla řidiče rozptylovat při jízdě. V přímém výhledu řidiče je tedy možné udělat pouze nouzovou opravu na dojetí. Následně je pak nutná výměna skla.

Po řádné opravě mechanik vystaví zákazníkovi atest na kterém je identifikace certifikované opravny, datum a označení místa opravy s vypsáním typu poškození (prasklina, bodové poškození). Atest slouží pro případnou kontrolu a garantuje, že oprava byla provedena schválenou technologií a tím je zaručena pevnost a další provozní bezpečnost skla."

Otázka: "Pokud je na autě prasklé čelní sklo, co může následovat při kontrole?"

Odpověď: "Z pohledu legislativy takové vozidlo (se závadou typu „C“- těžká závada) nesmí na silnici. Ze zákona Vám policista musí zabránit v jízdě s takovým vozidlem. Může následovat odebrání technického průkazu, odstavení vozidla a odtažení do servisu. Pro řidiče to znamená bodovou sankci a pokutu."

Otázka: "Jaká je definice těžkého poškození?"

Odpověď: "Jedná se o případy, kdy velikost poškození na skle přesahuje dva centimetry a nerozhoduje zda je to podélná prasklina nebo bodové poškození."

Otázka: "Jaký je vlastně mechanismus vzniku prasklin?"

Odpověď: "Jedná se většinou o následné prasknutí skla poškozeného předchozím nárazem odlétnutého kaménku na čelní sklo. Prasklina pak vznikne v poškozeném místě v důsledku namáhání skla při provozu vlivem krutu karoserie. Její vznik je tím pravděpodobnější, čím je prvotní poškození blíže okraji skla. I malé bodové poškození povrchové vrstvy skla v rozmezí 5-10 centimetrů od jeho okraje je prakticky jistý zdroj praskliny. Sklo krutem karoserie za provozu praskne od poškozeného místa v jeho ploše ke kraji, a poté se prasklina obvykle dále šíří iv opačném směru (do plochy skla) a to i když vozidlo nejezdí. Důvod je jednoduchý, jednak je sklo už při montáží předepnuté a v průběhu dne dochází ke změnám teplot v interiéru a venku jejich rozdíl pak způsobuje pnutí způsobující další praskání."

Otázka: "Jak se opravují podélné praskliny, které se částečně „skryjí“ pod těsnící gumu na okraji?"

Odpověď: "Smyslem zabezpečení je, abybyla obnovena původní pevnost skla a odstraněna optická vada. Materiál sloužící k opravě má extrémně velkou vzlínavost a dokáže z místa nanesení proniknout ještě zhruba centimetr do stopy praskliny. Tím se vtáhne ažk okraji skla. Z hlediska pevnosti je kritická oblast na druhém konci praskliny v ploše skla. Ten je nutno dokonale opravit, aby praskání skla nepokračovalo dál."

Otázka: "Jak je to s odstraněním optického poškození skla?"

Odpověď: "Kosmetická stopa, která zůstane po opravě, má charakter běžného opotřebení skla v provozu. Jeví se jako vlasová stopa u prasklin, nebo jako zaschlá kapka vody u bodových poškození. Výraznost závisí obvykle na tom, jak dlouho se s vozidlem před opravou jezdí. Při jízdě s poškozeným sklem se dovnitř dostávají nečistoty. Rychleji u podélných prasklin než u bodových poškození. Viditelná stopa při prasknutí skla je vlastně vzduch, který vnikne dovnitř. Má jiný index lomu než sklo jeví se jako lesklá plocha. Při opravě se vzduch vytlačí a nahradí speciální lepící pryskyřicí.

Posouzení opravitelnosti daného poškození z hlediska následné optické stopy posoudí vyškolené autorizované středisko."

Otázka: "Má na výsledek vliv barva skla nebo fólie?"

Odpověď: "Barva skla na to vliv nemá, tónování skla se provádí většinou použitím tónované vnitřní bezpečnostní folie, takže oprava je prováděna čirým materiálem v čiré vrstvě skla. Něco jiného jsou skla, které mají na povrchu pokovené vrstvy tam může být optická stopa, zejména u podélných prasklin, více patrná, protože dojde k prasknutí této vrstvy. Jedná se ale i v tomto případě pouze o kosmetickou stopu bez vlivu na pevnost či optické vlastnosti opravy."

Otázka: "Jaký je postup opravy?"

Odpověď: "Materiál sloužící k opravě má velmi vysokou viskozitu a dokáže zavzlínat svým patentovaným složením i do mikroskopických prasklin. Po aplikaci materiálu se zkontroluje zda v některých místech nezůstaly zbytky vzduchu. V těchto případech, třeba v případě složitějších lomů se pak dá pomoci promačkáním skla, jakmile se otevře i sebemenší škvírka materiál jí vyplní. Potom je nutné zabránit přístupu vzduchu. K tomu se používá průhledná folie, kterou se opravované místo překryje. Dalším krokem je použití ultrafialového záření. Pro profesionální použití se používá speciální lampa , vyráběná pouze pro tuto technologii, která je zdrojem krátkovlného spektra UV záření. Není možné, z důvodu zaručení pevnosti opravy, použít jinou. Pro rychloopravy je možné využít i přímého slunečního světla, obsahující celé UV spektrum. Materiál používaný na opravu musí po zamezení přístupu vzduch zhruba do 5- 10 minut zreagovat. Při použití špatného zdroje dochází k nedokonalému vytvrzení a ztrátě pevnostních charakteristik. Ovšem zároveň dojde i k vyčerpání inhibitorů tvrdnutí a to nelze napravit. Pevnost opravy je potom nedostatečná.

Po sundání folie zůstane v okolí povrchu poškození přetok vytvrzeného materiálu, ten je nutné zarovnat do roviny s povrchem skla . Používá se k tomu speciální škrabka, tu je nutné držet kolmo ke sklu. Poslední fází je přeleštění povrchu."


V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte